Belangrijkste feiten Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2015

- Naast Arnold van Kesteren is Pieter van Felius toegevoegd aan de kascommissie.

- De contributies voor 2015 worden niet verhoogd. Het bestuur komt voor 2016 met een onderbouwd voorstel.

- De vrijwilligersbijdrage wordt met ingang van 2015 afgeschaft.

- Overgegaan wordt tot de aanschaf van een ploegleidersauto.

- De begroting 2015, zoals deze op aanwijzing van de ALV is aangepast en vastgesteld laat een tekort zien van

€ 8000,--, in tegenstelling tot de door het bestuur gepresenteerde begroting 2015, welke sloot met een resultaat van € nihil.

- Carlo van Herwaarden heeft zich beschikbaar gesteld om nadere invulling te geven aan het vrijwilligersbeleid.

- Ingestemd is met de nieuwe organisatieopzet.

- Marcel Kranenburg is herbenoemd als voorzitter van onze vereniging.

- Aan het bestuur zijn toegevoegd Ad Blocks (vanuit de afdeling toerfietsen), Hans van Bon (vanuit de afdeling baanwielrennen) en Guido Willemsen (vanuit de afdeling jeugdwielrennen).

- Tiede Lijklema is vanwege zijn bijzondere prestaties in de afgelopen jaren benoemd tot erelid.

- Het streven is om per 1 januari 2016 te komen tot een fusie tussen Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar. De Algemene Ledenvergadering zal hierover nog een besluit moeten nemen.

- Vanwege het niet vereiste aantal leden wordt voor de vaststelling van de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement binnen zes weken een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. 

Salland IJsselstreek Competitie

De op zondag 22 maart 2015 door onze vereniging te organiseren wedstrijd in het kader van de Salland IJsselstreek Competitie gaat niet door vanwege onvoldoende vrijwilligers.

Salland IJsselstreek Competitie

Op zondag 22 maart 2015 organiseert A.R. & T.V. de Adelaar de SIJC competitie http://www.sijc.nl/portaal/programma. Hierin participeren we met de achterliggende gedachte dit ook op een laagdrempelig niveau in een zomeravondcompetitie te doen voor diverse categorieën.

Voor ons een pilot om uit te proberen en te kijken welke zaken goed en welke ter verbetering zijn.

Parkoers Beekbergen: Kerkeveld , Achterste Kerkweg, Hulleweg, Ruggeweg, Kerkeveld. Hier zijn al eerder wedstrijden verreden.

 

Voor deze dag worden vrijwilligers gezocht:

- 1 EHBO persoon

- 4 mensen die bereid zijn om met een vlag langs het parkoers te staan, uitzetten parkoers en naderhand opruimen

- 3 mensen voor inschrijven (met scan en laptop)

- 5 juryleden voor de verschillende klassen

Graag opgeven bij Rein de Haan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0628410665

Heb je vragen stel ze gerust.

Tijdspad: opbouw vanaf 09.00 uur, start wedstrijden om 10.00 uur en einde wedstrijden om  12.00 uur.  Het opruimen doen we met z’n allen tussen  12.00 en 12.30 uur.

MISDRUK CLUBKLEDING

Bij (een deel van) een recente levering van clubkleding is een misdruk geconstateerd. De letter A van Apeldoorn onder Stappenbelt op de schouder kan ontbreken.

Alle leden die misdrukken hebben dienen hiervan zelf melding te maken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van Claudia Volmer.

Je kunt de kleding houden, dragen en pas omruilen als er nieuwe beschikbaar is.

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

VRIJDAG 20 MAART 2015

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Ingekomen stukken

4.  Mededelingen

5.  Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2014 (ad.a)

6.  Jaarverslag 2014 (ad.b)

7.  Financiële verantwoording 2014 (ad.c), incl. verslag kascommissie

8.  Benoeming leden kascommissie 2015 (ad.d)

9.  Voorstel verhoging contributie voor alle leden naar € 60,00 per jaar, incl. afschaffing vrijwilligersbijdrage (mondelinge toelichting)

10.Vaststelling begroting 2015, incl. nieuw beleid (ad.e)

PAUZE

11.Presentatie nieuwe organisatieopzet conform Beleidsactieplan (ad.f)

12.Vaststelling gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement (ad.g)

13.Bestuursverkiezing (ad.h)

14.Stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar (mondelinge toelichting)

15.W.v.t.t.k.

16.Rondvraag

17.Sluiting

 

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

ad.c en ad.e. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2014 en de begroting voor 2015 opvragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

In de begroting 2015 is rekening gehouden met:

-contributie verhoging voor alle leden naar € 60,00 per jaar;

-afschaffing vrijwilligersbijdrage;

-kosten voor aanschaf 2de ploegleidersauto.

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Gerard de Groot en Arnold van Kesteren. Gerard dient vervangen te worden vanwege twee jaar deel te hebben uitgemaakt van de kascommissie. Arnold blijft nog een jaar zitten.

ad.f.  In maart 2014 is door de ALV het beleidsactieplan vastgesteld. Eén van de actiepunten is dat gekomen moet worden tot een nieuwe organisatiestructuur conform het vermelde in dit plan. De voorliggende structuur voldoet hieraan. Dit houdt onder meer in dat het bestuur wordt uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de afdelingen, voor zover dit mogelijk is. Deze nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het huidig bestuur en worden benoemd door de ALV (zie hiervoor punt 13 van de agenda).

ad.g.  De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement dateren van 1989 en zijn verouderd. Beiden zijn aangepast conform de nieuwe organisatieopzet en het beleidsactieplan, alsmede gericht op de toekomst. De gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement liggen ter inzage bij de secretaris of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

ad.h.  Marcel Kranenburg is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hiermee in te stemmen.

Voorts wordt het bestuur uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de afdelingen, voor zover dit mogelijk is.

Het bestuur stelt voor hiervoor de volgende personen te benoemen:

Vanuit de afdeling toerfietsen: Ad Blocks

Vanuit de afdeling baanwielrennen: Hans van Bon

Vanuit de afdeling jeugdwielrennen: Guido Willemsen

Vanuit de afdeling wegwielrennen: geen vertegenwoordiging aanwezig

Vanuit de afdeling mountainbike en cyclocross: geen vertegenwoordiging, wachten op samenwerking/fusie Bar End

Vanuit de afdeling BMX: geen vertegenwoordiging, wachten op samenwerking/fusie BMX Apeldoorn

Tegenkandidaten kunnen door één/tiende of meer van de leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 

Kledingvoorraad Futurumshop

Op dit moment kan het gebeuren dat niet alle kledingartikelen voorradig zijn als je gaat bestellen in onze Webshop Adelaar Futurumshop

Deze week hebben we met Futurumshop overleg gehad en men heeft aangegeven dat er in week 9 of 10 weer volop kleding verkrijgbaar is. Ook de reeds bestelde kleding zal in die periode worden uitgeleverd.

Voor specifieke individuele vragen over de kleding kun je terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GIRO 2016, PROMINENTE ROL VOOR DE ADELAAR

Op donderdag 19 februari 2015 is bij de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) bij grote meerderheid van de raadsfracties ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn om door te gaan met de voorbereidingen van  de Giro ‘d Italia in 2016. De komende maanden volgen nog diverse stadia van besluitvorming, waarna in september 2015 de definitieve besluitvorming zal volgen.

 

Voor onze vereniging heeft Hans van Bon bij de PMA een vurig pleidooi gehouden voor het binnenhalen van dit geweldig evenement. Daarbij heeft hij de toezegging gedaan dat De Adelaar met al haar leden klaar zal staan om hand en spandiensten te verrichten voor zowel de Giro zelf als voor het organiseren en begeleiden van “site events”. Voor onze vereniging een geweldige uitdaging om ons te profileren. Als bestuur roepen we dan ook iedereen op om volgend jaar de eerste drie dagen van de Giro (vermoedelijk de dagen rond Hemelvaartsdag 5 mei 2016) in je agenda vrij te plannen.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 20 maart 2015 wordt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. Op de agenda staan onderwerpen, die voor alle leden van de vereniging van belang zijn. Een aantal van deze onderwerpen is:

 • Voorstel tot aanpassing/verhoging van de contributie, incl. afschaffing vrijwilligersbijdrage

 • Vaststellen van de begroting 2015, incl. nieuw beleid

 • Presentatie van het nieuwe organisatiestructuur, incl. benoeming van nieuwe bestuursleden

 • Vaststelling van de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement

 • Stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie tussen Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar

Uw inbreng hierbij is belangrijk. Noteer de datum alvast in uw agenda. Eind februari 2015 kunt u kennis nemen van de definitieve agenda via de nieuwsbrief en de website. Ook wordt aangegeven op welke wijze u in het bezit kunt komen van de aanvullende stukken, die op de agenda staan vermeld.

 

Het dragen van clubkleding tijdens wedstrijden

Ingaande het jaar 2014 is de nieuwe clubkleding van de ARTV de Adelaar ter goedkeuring en registratie voorgelegd aan de KNWU. Volgens de reglementen van de KNWU heeft dat tot gevolg dat Adelaarleden verplicht zijn om tijdens officiële wedstrijden de nieuwe clubkleding te dragen. Omdat we vorig jaar eerst hebben afgewacht hoe de distributie van de nieuwe kleding zou verlopen, is oogluikend toegestaan dat tijdens wedstrijden incidenteel met de oude, rode clubkleding werd gereden.

Vanaf het nieuwe wegseizoen is het echter niet meer toegestaan om in wedstrijden de oude clubkleding te dragen. Dit geldt ook voor de basislicentiehouders, amateurs en de sportklasse. Als vereniging kunnen wij het niet naar onze sponsoren verkopen dat renners tijdens de wedstrijden met oude clubkleding rijden terwijl deze sponsoren juist betalen voor de naamsvermelding op de nieuwe clubkleding. Wij vragen daarom alle licentiehouders om hiermee rekening te houden en, indien nodig, tijdig nieuwe clubkleding aan te schaffen.

Het bestuur  

Wijziging aanschaf Clubkleding

Inmiddels hebben we bijna een jaar de nieuwe clubkleding en ervaring met de uitgifte via Stappenbelt en Futurumshop. Tijd om een aantal zaken te evalueren. Hieruit kwam naar voren dat met name de incasso van aangekochte kleding en het voorraadbeheer erg bewerkelijk en aanleiding voor misverstanden zijn.

 

In goed overleg met alle partijen hebben we als bestuur daarom besloten om met ingang van heden bij Stappenbelt alleen paskleding aan te houden. Aanschaffen van de kleding kan dan alleen nog online via onze Adelaar Webshop.

 

Paskleding:

 

Bij onze sponsor  Stappenbelt Specialized Concept Store, gevestigd aan Kanaal Noord 152 in Apeldoorn is een complete set paskleding aanwezig. Hier kun je een keuze maken voor de door jou aan te schaffen clubkleding in  de juiste maat. Er zullen invulformulieren klaarliggen om je keuzes te noteren.

Thuis kun je daarna op je gemak de kleding bestellen via onze Webshop bij de leverancier Futurumshop.com.

 

Bestellen:

Futurumshop.com: Ga naar onze speciale webshop en bestel online de kleding via deze link: Webshop Adelaar Futurumshop Na je bestelling en betaling wordt de kleding naar het door jou opgegeven adres verzonden conform de standaard leveringsvoorwaarden of is af te halen bij de Futurumshop.

 

Een grote opkomst bij de Nieuwjaarsborrel

De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 9 januari 2015 was groot. Nadat de aanwezigen elkaar de hand hadden geschud, werd de avond geopend door onze voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en gaf een voorschot op wat de vereniging in 2015 te wachten staat.

De leden Hezeman, Mulder, Raadt, Klopman en Hulzebos werden vereerd met een insigne voor respectievelijk hun 25, 40 of wel 50 jarig lidmaatschap bij de vereniging.

Daarna vond zoals gebruikelijk de prijsuitreiking plaats. Aan de aanwezige kampioenen van het jaar 2014 (Elis Ligtlee, Sam Ligtlee en Phaedra Krol) werd door Martin Grefte een cadeaubon en een bloemetje uitgereikt. Ook werd door Martin de aanmoedigingsprijs aan Wouter Engelmann uitgereikt en werd door hem de renster en renner van het jaar 2014 bekend gemaakt. Dit waren Phaedra Krol en Sam Ligtlee. Aan hen werd een (wissel)beker, een cadeaubon en een bloemetje overhandigd.

Vervolgens kreeg Guido Willemsen het woord voor de uitreiking van de wisselbokaal voor de jeugdrenner 2014. Yorik Wever was de uitverkorene. Hij was tevens kampioen van het jaar 2014 in zijn categorie. Naast de bokaal werd aan hem een trofee, een cadeaubon en een bos bloemen overhandigd.

Fred Buitenhuis werd verrast met de aan hem uitgereikte wisselbeker voor clubman van het jaar 2014. De toewijzingscommissie was unaniem van oordeel dat voor deze wisselbeker Fred in aanmerking moest komen. Hij heeft zich op een geweldige wijze ingezet voor onder meer het baanwielrennen.   

Aan de jeugdcommissie werd door Rob Kampes nog een cheque van € 500,-- overhandigd. Dit bedrag is opgebracht uit de deelnamebijdrage van de 55+ fietsers. Een initiatief die veel waardering verdient.

De avond werd afgesloten door nog een gezellig samen zijn, waarbij uiteraard onderling veel werd gesproken over het fietsen.  

Een goede start voor het jaar 2015! 

Nieuwjaarsborrel 9 januari

Nieuwjaarsborrel

Het bestuur nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om Vrijdag 9 januari 2015 met elkaar het glas te heffen op het nieuwe Adelaarjaar. Aanvang 19:30 uur in ons Clubhuis

Programma

 • Welkomstwoord door de voorzitter
 • Huldiging jubilarissen 25, 40 en 50 jaar
 • Huldiging kampioenen en renner/renster van het jaar
 • Uitreiking aanmoedigingsprijs
 • Presentatie stand van zaken m.b.t. samenwerking 
 • Uitreiking prijs jeugdrenner/ster van het jaar
 • Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar 
 • Overhandiging cheque 55+ fietsen
 • Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2015

  

Het bestuur

nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om

 

Vrijdag 9 januari 2015

 

met elkaar het glas te heffen

op het nieuwe Adelaarjaar.

 

Aanvang 19:30 uur

 

in ons Clubhuis

 

Programma

Welkomstwoord door de voorzitter

Huldiging jubilarissen 25, 40 en 50 jaar

Huldiging kampioenen en renner/renster van het jaar

Uitreiking aanmoedigingsprijs

Uitreiking prijs jeugdrenner/ster van het jaar

Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar

Overhandiging cheque 55+ fietsen

Presentatie stand van zaken m.b.t. samenwerking

Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar

 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!

Uitbetaling vrijwilligersbijdrage 2014

De uitbetaling van de vrijwilligersbijdrage 2014 (€ 20,-) zal eind december 2014 worden uitgevoerd voor ieder lid die in 2014 minimaal 8 uur vrijwilligerswerk heeft verricht, een en ander ter beoordeling van de commissie waarvoor het vrijwilligerswerk is verricht. Iedere commissie verstrekt daartoe een opgave van vrijwilligers aan de penningmeester.
Voor opmerkingen/vragen graag wenden tot de betreffende commissie.
 
De penningmeester

Dringende Oproep!

 

Weet u wat het lidmaatschap bij A.R. & T.V. De Adelaar inhoudt?

 

-        Dat… het vanzelfsprekend is dat u van alle faciliteiten, zoals toerfietsen, wegwielrennen, baanwielrennen en mountainbiken, tegen een laag contributiebedrag gebruik kunt maken.

-      Dat… dit mogelijk wordt gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.

-      Dat… een aantal vrijwilligers, die zich vele jaren hebben ingezet voor de vereniging, ook wel eens een stapje terug willen doen.

-      Dat… de vereniging van ons allen is.

-      Dat… ieder lid daaraan een steentje moet bijdragen.

-      Dat… zonder de inzet van vrijwilligers de vereniging geen bestaansrecht heeft.  

-      Dat… ook van u mag worden verwacht dat u, afhankelijk van uw beschikbare tijd, kennis en ervaring, bepaalde werkzaamheden binnen de vereniging verricht.

-      Dat… dit in het belang is van uzelf en van alle leden van de vereniging.

 

Bent u zich hiervan bewust, meldt u dan aan als vrijwilliger!

 

Wij zijn voor de korte termijn op zoek naar!!

 

Vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden in en rondom ons clubhuis.

De werkzaamheden bestaan uit:

Kleine reparaties in en rond het clubhuis, onderhoud van het terrein zoals onkruid verwijderen , heg knippen, snoeiwerk, bladblazen, 2x per jaar opdracht geven om de velden te laten maaien, er voor zorgen dat het om en rond het clubhuis er netjes uit ziet, containers restafval op tijd laten ledigen, enz.

 

Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met de huidige coördinator Theo Methorst, telefoon 055-5418517 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Vrijwilligers voor bardiensten e.d. in ons clubhuis.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Het draaien van bardiensten bij evenementen, bijeenkomsten e.d. en het ondersteunen van de huidige medewerkster die belast is met het bijhouden en aanvullen van het voorraadbeheer,  de toiletbenodigdheden en de keukenvoorzieningen.

Tevens wordt iemand gevraagd voor het bijhouden van de clubhuiskalender en het verwerken van de reserveringen voor het clubhuis.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan Schuitema, telefoon 06-21838911 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Vrijwilligers voor nieuw te formeren commissie beheer en onderhoud accommodatie.

De commissie krijgt de verantwoordelijkheid over het beheer en het onderhoud van de voorzieningen, die eigendom zijn van onze vereniging dan wel worden gehuurd van derden op het sportpark Orderbos. Ook het gebruik van het clubhuis en het gebruik van de bar en keuken, vallen hieronder.

Deze commissie zal minimaal moeten bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door eerdergenoemde vrijwilligers.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan Schuitema, telefoon 06-21838911 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Kijk voor overige vacatures ook eens op:

http://www.adelaar.org/index.php/vacatures-vereniging

 

Bestuur

AR & TV de Adelaar

Doe jij mee aan de santa bootcamp?

Doe jij mee aan de santa bootcamp?

Kijk op santabootcamp4unicef.nl voor me informatie of op facebook 

santa bootcamp