VOORRIJDERS GEZOCHT

Van 29 mei t/m 1 juni 2014 wordt er door de schaats- en skeelervereniging DNIJ in Apeldoorn een Skeeler 4 daagse gehouden. Dit is een succesvol evenement waaraan vele enthousiaste skeeleraars meedoen. DNIJ is nog op zoek naar voorrijders op de fiets, die het leuk vinden om één of meerdere dagen voor te rijden. Er wordt dagelijk 100 km geskeelerd in een tempo van 20 tot 22 km per uur. De voorfietsers moeten beschikken over een fietscomputer die het tempo constant kunnen houden. Ook is het belangrijk dat een voorfietser een stukje vooruitrijdt om b.v. rotondes en kruisingen (met voorrang) vrij te houden en zo nodig ander verkeer waarschuwen. 

Voor opgave en nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Gert Westerink ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of met René den Besten ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Beiden zijn bestuursleden van DNIJ. 

Algemene Ledenvergadering goed bezocht

De Algemene Ledenvergadering werd vrijdag 21 maart 2014 goed bezocht. Naast de gebruikelijke agendapunten werd uitvoerig stilgestaan bij het Beleidsactieplan. Door de voorzitter werd een uitgebreide toelichting gegeven op het plan, waarbij tussentijds vanuit de vergadering kritische vragen werden gesteld. Het bestuur heeft van de ledenvergadering mandaat gekregen om uitvoering te geven aan de acties, zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsactieplan. Wel is hierbij als voorwaarde gesteld dat, indien uit de acties financiële consequenties voortvloeien waarvoor de ledenvergadering nog geen toestemming heeft gegeven, alsnog in 2014 een Bijzondere Ledenvergadering wordt belegd dan wel de financiële consequenties worden opgenomen in de begroting 2015 en volgende jaren.

Ook over definitieve plannen om te komen tot vergaande samenwerking of fusie met Bar-End en BMX Apeldoorn zal goedkeuring van de ledenvergadering moeten worden verkregen.

Via de website en nieuwsbrieven zullen de leden regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de uit te voeren plannen.

Belangrijk is nog om te vermelden dat ter vervanging van Fred Bekker en Bert Ekkleboom in het bestuur zijn benoemd Jan Schuitema en René Rotscheid. Jan zal de functie van secretaris gaan bekleden en René de functie van penningmeester.

Tevens werd Tiede Lijklema benoemd tot lid van verdienste. 

Om 23.30 uur sloot de voorzitter de vergadering met een dank aan de aanwezige leden voor hun positieve inbreng.  

BELEIDSACTIEPLAN

Belangrijk is dat onze vereniging anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor heeft een werkgroep een beleidsactieplan opgesteld.

Wat is de ambitie, hoe besturen we de vereniging en wat is de bijdrage van de leden. Dit zijn een aantal vragen waarop in dit beleidsplan antwoord wordt gegeven. Om het beleid uit te kunnen voeren is het plan op basis van de missie en de visie, vertaald naar concrete doelstellingen. Eveneens worden op basis van deze doelstellingen acties benoemd, waaraan de komende jaren uitvoering wordt gegeven.

Door de voorzitter van onze vereniging wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 21 maart a.s. een toelichting op het beleidsactieplan gegeven, waarna het de bedoeling is dat dit plan door de ALV wordt vastgesteld.

Wilt u meepraten over de toekomst van onze vereniging dan is dit mogelijk door aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 maart a.s.

Voor de agenda wordt u verwezen naar de link "Algemene Ledenvergadering".

Het bestuur     

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. De Adelaar

VRIJDAG 21 MAART 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis De Adelaar

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:


1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Ingekomen stukken

4.  Mededelingen

5.  Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 april 2013 (ad.a)

6.  Jaarverslag 2013 (ad.b)

7.  Financiële verantwoording 2013 (ad.c)

     incl. verslag kascommissie

8.  Benoeming leden kascommissie 2014 (ad.d)

9.  Vaststelling contributie 2014

10.Vaststelling begroting 2014 (ad.e)

PAUZE

11.Bestuursverkiezingen, zie ook bijlage (ad.f)

12.Vaststelling Beleidsactieplan (ad.g)

     - Inleiding

     - Missie/Visie

     - SWOT Analyse

     - Algemeen

     - Organisatie

     - Vrijwilligers

     - Sporttechnische zaken

     - Financiën

     - Sponsoring

     - PR & Communicatie

     - Accommodatiezaken

13.W.v.t.t.k.

14.Rondvraag

15.Sluiting

 

Toelichting:

ad.a, ad.b en ad.f. Leden kunnen beide verslagen en bijlage opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

ad.c en ad.e. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2013 en de begroting 2014 opvragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

ad.d. In de kascommissie hebben zitting Elly Hop en Gerard de Groot. Elly dient vervangen te worden vanwege twee jaar deel te hebben uitgemaakt van de kascommissie. Gerard blijft nog een jaar zitten.

ad.f. Bert Ekkelboom en Fred Bekker hebben aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden als penningmeester en secretaris. Ter vervanging stelt het bestuur voor René Rotscheid en Jan Schuitema in het bestuur te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen door één/tiende of meer van de leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

ad.g. Door de voorzitter zal een PowerPoint presentatie met toelichting op het Beleidsactieplan worden gegeven. Leden kunnen het plan opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Het bestuur

Kledingnieuws

Leveringsdatum:

In een eerder stadium is voor uitlevering van de nieuwe kleding de 1e week van maart 2014  als mogelijkheid genoemd. Helaas kan deze termijn door externe omstandigheden niet worden gehaald. Het definitief ontwerp van de kleding hebben we pas kunnen afronden in de 2e week van januari 2014. Dit omdat we hiervoor nog met enkele sponsoren tot overeenstemming moesten komen. Hierdoor kon de bestelling pas vanaf dat moment worden geplaatst. Tevens was de producent van de kleding in januari 2014 nog erg druk met levering van kleding voor onze Olympiërs.

 

Zoals het zich nu laat aanzien zal de levering in week 12-13 van dit jaar plaatsvinden.

 

Reeds bestelde kleding:

Binnenkort zal er een definitieve datum (in week 14 , begin april) worden gecommuniceerd, ook via nieuwsbrief, waarop de reeds bestelde kleding op de pasavonden in december 2013 kan worden afgehaald bij Stappenbelt Concept Store. Een week voor deze datum zal het bedrag van de bestelling van het, op het bestelformulier, opgegeven bankrekeningnummer worden geïncasseerd. Mocht de incasso niet lukken of worden gestorneerd dan kunnen we de kleding helaas niet uitleveren.

We streven ernaar om een week voor de incasso een persoonlijk bericht te sturen zodat een ieder kan zorgen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening.

 

Voor nieuwe aanschaf:

Na uitlevering van de kleding begin april 2014 kunnen leden van AR & TV De Adelaar op twee manieren nieuwe kleding aanschaffen.

  1. 1.Bij Stappenbelt Concept Store zal een (beperkte) voorraad komen te liggen, zodat je de kleding daar kunt passen en kopen. Betaling gaat net als in het verleden door middel van invulling van een éénmalige incassomachtiging.
  2. 2.Via een link naar een speciale bestelmodule, welke nog zal worden gecommuniceerd. Via deze link kan rechtstreeks bij onze leverancier Futurumshop kleding worden besteld. Hiervoor gelden de bestaande regelingen voor levering en betaling, zoals door Futurumshop worden gehanteerd.

 

Weliswaar is begin maart 2014 niet haalbaar gebleken, maar gelukkig kunnen we, als Adelaars, toch nieuw en fris aan het voorjaar 2014 beginnen.

 

Het bestuur.

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 21 maart 2014 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in ons clubhuis op het Sportpark Orderbos, aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten wordt een presentatie gegeven over het Beleidsactieplan. Dit plan geeft onder meer een antwoord op de sportieve en maatschappelijke ambities van de vereniging, hoe besturen wij de vereniging en wat is de bijdrage van de leden. Om het toekomstig beleid te kunnen uitvoeren is het plan op basis van de missie en de visie vertaald naar concrete doelstellingen. Eveneens worden op basis van deze doelstellingen acties benoemd. Het Beleidsactieplan is een plan wat door een werkgroep is samengesteld en is van en voor de gehele vereniging. Uw inbreng op deze avond is van groot belang. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Nadere berichtgeving volgt.  

De nieuwe kleding

Hierbij het definitieve ontwerp van onze kleding.

wielerkleding Adelaar definitief

Opkomst Nieuwjaarsborrel overweldigend

De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 10 januari 2014 was groot. Nadat de aanwezigen elkaar de hand hadden geschud, werd de avond geopend door onze voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en gaf een voorschot op wat de vereniging in 2014 te wachten staat.

Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur met de nodige voorstellen komen. Bij deze roept hij dan ook alle leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn, waarin belangrijke besluiten voor de toekomst van de vereniging moeten worden genomen.

Speciale aandacht kregen onze sponsoren voor de komende jaren. Deze zijn de Rabobank, Autohuis Eickhof, Stappenbelt Specialized Concept Store , Restaurant Ruggestee en Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders.

De jubilarissen (Annie van de Linden, Johan Boerema, Pieter Pit, Erik-Jan Rodenburg, Willem Starkenburg en Gerard Mohlmann) werden vereerd met een insigne voor hun 25 of wel 40 jarig lidmaatschap bij de vereniging.

Daarna vond zoals gebruikelijk de prijsuitreiking plaats. Aan de aanwezige kampioenen van het jaar 2013 (Elis Ligtlee, Sam Ligtlee, Jurgen van der Aarsen en Michelle de Graaf) werd door Martin Grefte een cadeaubon en een bloemetje uitgereikt. Ook werd door Martin de aanmoedigingsprijs aan Lianne van der Linden uitgereikt en werd door hem de renster en renner van het jaar 2013 bekend gemaakt. Dit waren Elis en Sam Ligtlee. Aan beiden werd een (wissel)beker met cadeaubon overhandigd.

Vervolgens kreeg Marcel Wever het woord voor de uitreiking van de bokaal voor de jeugdrenner 2013. Deze prijs wordt door de jeugdrenners onderling bepaald. Rick Hezeman was de uitverkorene.

Henk Jonker werd verrast met de aan hem uitgereikte wisselbeker voor clubman/clubvrouw van het jaar 2013. De toewijzingscommissie was unaniem van oordeel dat voor deze wisselbeker Henk in aanmerking moest komen. Hij heeft zich op een geweldige wijze ingezet voor het baanwielrennen.   

Aan de jeugdrenners werd door Rob Kampes nog een cheque van € 500,-- overhandigd. Dit bedrag is opgebracht uit de deelnamebijdrage van de 55+ fietsers. Een initiatief die veel waardering verdient.

Als laatst werden aan onze elite renners nieuwe racefietsen uitgereikt. Deze fietsen zijn beschikbaar gesteld door onze sponsor Stappenbelt. Van deze renners wordt het komend jaar veel verwacht.

De avond werd afgesloten door nog een gezellig samen zijn, waarbij uiteraard onderling veel werd gesproken over het fietsen.  

Een goede start voor het jaar 2014! 

Herinnering Nieuwjaarsborrel

Wij willen alle leden, sponsoren en relaties nogmaals herinneren aan de nieuwjaarsborrel op vrijdag 10 januari 2014 in ons clubhuis op het sportpark Orderbos, aanvang 19.30 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar eerder geplaatste mededeling over deze bijeenkomst op deze website.

Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Het bestuur. 

Nieuws van het bestuur

Wij vinden het belangrijk dat alle leden betrokken zijn en blijven bij allerlei belangrijke zaken die onze vereniging aangaan. Naast de al bestaande informatie vanuit de diverse commissies en de nieuwsbrief die regelmatig wordt gemaild aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld (zie voor aanmelding onze website) kunt u maandelijks op deze site informatie vanuit het bestuur verwachten.

De website is voor onze vereniging één van de belangrijkste media om met alle leden, sponsoren en relaties te communiceren. Wilt u op de hoogte blijven van allerlei zaken die de vereniging aangaan en die voor u allen belangrijk kunnen zijn, raadpleeg de website dan regelmatig.

Belangrijke nieuwsfeiten voor de maand december 2013 zijn:

- De pasavonden voor onze nieuwe kleding zijn succesvol verlopen. Vele leden hebben de mogelijkheid    aangegrepen om de kleding te passen en te bestellen. Zij zijn in ieder geval verzekerd dat zij vanaf februari 2014 kunnen fietsen in de nieuwe clubkleding. Binnenkort kunt u op de website zien op welke wijze nieuwe kleding kan worden verkregen.

- Met de bedrijven Autohuis Eickhof, Restaurant De Ruggestee, Stappenbelt Specialized Concept Store, Jongejan Wisseborn Gerechtdeurwaarders en Rabobank Apeldoorn is weer overeenstemming bereikt voor het sponseren van onze club voor de komende vier jaar.

- Begin volgend jaar wordt onze ledenadministratie geheel vernieuwd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de leden zelf verantwoordelijk worden voor de invoering van hun gegevens.

- De vorderingen voor de aanleg van het parcours voor MTB/veldcross op het sportpark Orderbos verlopen voorspoedig.

- Door een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van onze vereniging en met ondersteuning van de Gelderse Sportfederatie, is een beleidsactieplan voor onze vereniging opgesteld. Dit plan zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd.

- De nieuwjaarsborrel 2014 voor alle leden, sponsoren en relaties wordt gehouden op vrijdag 10 januari 2014, aanvang 19.30 uur in ons clubhuis. Wij rekenen op uw komst.

- Wist u dat wij binnen onze verenigingen nog vrijwilligers nodig hebben om onder meer zitting te willen nemen in één van de commissies dan wel belangrijke werkzaamheden voor onze verenigingen te willen gaan uitvoeren. Zie hiervoor ook onze vacaturebank op de website. Schroom niet om u aan te melden.         

Nieuwjaarsborrel

Het bestuur

nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om op

 

vrijdag 10 januari 2014

 

met elkaar het glas te heffen op het nieuwe Adelaarjaar.

 

Aanvang 19.30 uur

 

in ons clubhuis 

 

Programma

o.a.

Welkomstwoord door de voorzitter

Huldiging jubilarissen, kampioenen en renner/renster v.h. jaar

Uitreiking aanmoedigingsprijs

Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar

 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!

Extra informatie pasavonden

Volgende week maandag 16 en woensdag 18 december zijn de pasavonden in ons clubhuis voor de nieuwe clubkleding.
Om de uitgifte voor de eerste keer zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er twee avonden gepland. De kleding kan worden gepast en vervolgens ter plaatse worden besteld.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat alleen de op beide pasavonden bestelde kleding met de eerste levering meegaat. Hierna kan uiteraard nog worden (bij)besteld maar is er geen garantie dat je voor het “wegseizoen” van start gaat in de nieuwe outfit rijdt.

Binnenkort zal via de website worden gecommuniceerd hoe en waar je in de toekomst kleding kunt bestellen en afhalen.

Pasavonden:
• Maandag 16 december 2013 van 19.00 – 21.00 uur in ons clubhuis Orderbos
• Woensdag 18 december 2013 van 19.00 – 21.00 uur in ons clubhuis Orderbos

Op beide avonden is de bar geopend en kan nog de nodige informatie worden verkregen over de kleding. Een kop koffie of thee wordt door het bestuur aangeboden. Overige drankjes komen voor eigen rekening.

Bestelformulier:
Voor het bestellen moet op 16 of 18 december a.s. ter plaatse een formulier worden ingevuld en worden voorzien van een handtekening. Bijgaand het formulier wat je thuis kunt printen en je waarop je de persoonlijke gegevens vast, duidelijk leesbaar, kunt invullen. Op de pasavonden zelf hebben we natuurlijk ook formulieren beschikbaar. Per gezin kan voor alle gezinsleden op één formulier de bestelling worden ingevuld.

Download hier het bestel formulier

Betalen/Incasseren IBAN rekeningnummer:
Omstreeks de levering van de kleding zal door middel van een eenmalige incasso-opdracht het totaalbedrag van je bestelling door AR & TV de Adelaar van je bankrekening worden geïncasseerd. Hiervoor dien je op het bestelformulier duidelijk je IBAN Bankrekeningnummer in te vullen. Vul deze thuis vast in of neem het nummer mee naar de pasavond.

Beschikbare paskleding:
De paskleding is nog niet in onze nieuwe kleuren maar wel in de juiste pasvorm beschikbaar. Er is getracht zoveel mogelijk artikelen en maten beschikbaar te hebben. Uiteraard was het lastig inschatten hoeveel aanloop er op de pasavonden zal zijn dus heb er begrip voor als je misschien even moet wachten. Een kopje koffie/thee verzacht het wachten misschien.
Kindermaten zijn voor het passen beperkt beschikbaar.

Als bestuur hopen we op een grote belangstelling en zien je dan ook graag op één van beide avonden.

Het bestuur.

Passen nieuwe kleding

Het is zover. Na een uitgebreide selectie is er een keuze gemaakt voor de leverancier die voor onze vereniging de komende vier jaar nieuwe en aangepaste clubkleding gaat leveren. We hebben gekeken naar prijs (30%), kwaliteit (40%), levering snelheid (20%) en sponsoring (10%).

 

De leverancier is Futurumshop uit Apeldoorn geworden.

 

We hadden prima kleding maar we hebben gemeend een hoger kwaliteitsniveau te moeten inkopen. We kunnen met gepaste trots melden dat we hierin zijn geslaagd.

 

Op de kleding wordt ook de naam van enkele voor onze vereniging bekende sponsoren vermeld.

 

Om de uitgifte voor de eerste keer zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er een tweetal avonden waarop de kleding kan worden gepast en vervolgens ter plaatse kan worden besteld. Het bestelde kledingpakket zal vervolgens in februari 2014 worden geleverd en dient bij aflevering te worden betaald. Over de datum van afhalen en de betaalwijze krijgen de betreffende leden nog bericht.

 

Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat alleen de op beide pasavonden bestelde kleding in februari 2014 kan worden geleverd.

 

Pasavonden:

  •  MAANDAG 16 DECEMBER 2013 VAN 19.00 - 21.00 UUR IN ONS CLUBHUIS ORDERBOS
  •  WOENSDAG 18 DECEMBER 2013 VAN 19.00 - 21.00 UUR IN ONS CLUBHUIS ORDERBOS

Op beide avonden is de bar geopend en kan nog de nodige informatie worden verkregen over de kleding.

 

Beschikbare kleding:

Voor het bestellen moet op 16 of 18 december a.s. ter plaatse een formulier worden ingevuld en worden voorzien van een handtekening.

 

De prijzen voor de kleding voor alle leeftijdscategorieën zijn:

 

Shirt korte mouw

€ 30,00

Shirt lange mouw

€ 33,00

Bodywarmer

€ n.n.b.

Winterjack Light

€ 41,50

Winterjack Full

€ 57,50

Aeropak LPR-panel, lange rits korte mouw

€ 50,00

Aeropak LPR-panel, lange rits, lange mouw

€ 53,00

Bibshort LPR-panel

€ 41,50

Bibshort LPR-panel DAMES zeem

€ 41,50

Bibtight LPR-panel

€ 43,50


 

Ondanks het hogere kwaliteitsniveau is het prijsniveau van het merendeel van de kleding (m.u.v. shirt korte mouw ) hetzelfde gebleven of zelfs lager geworden.

 

We zien u graag.

 

Het bestuur

 

 

Vooraankondiging

PASSEN VAN NIEUWE FIETSKLEDING


Op maandagavond 16 december en woensdagavond 18 december a.s. kan de nieuwe fietskleding gepast worden.

Nadere mededelingen hierover volgen binnenkort.