Nieuwe privacywetgeving (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt er in de gehele Europese Unie een nieuwe en strengere privacywet van kracht. Die wet heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Omdat de AVG ook voor sportverenigingen geldt, is De Adelaar inmiddels gestart met het regelen van een aantal zaken om AVG-proof te worden. Omdat de AVG zich in ons geval vooral richt op de privacybescherming van de leden zullen we jullie daar de komende tijd over informeren. Dat is nodig want als persoon krijg je meer zeggenschap over je eigen persoonsgegevens op basis van door de wet geregelde rechten. Daarom moet bij het AVG-proof aan leden voor een aantal onderdelen om toestemming worden gevraagd. Omdat er vele kanten aan de nieuwe wetgeving zitten, zullen we jullie in stapjes informeren over de invoering van de AVG bij De Adelaar.

Wat houdt de AVG in?
In onze ledenadministratie zijn persoonsgegevens van Adelaarleden opgeslagen. Om de privacy van leden te waarborgen schrijft de AVG voor dat organisaties zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Persoonsgegevens zijn voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, E-mailadres, postcode, huisnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer, etc. Als vereniging voeren wij administratieve taken uit waarin wij die persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het innen van de contributie op basis van je naam en bankrekeningnummer of het gebruiken van je E-mailadres bij het versturen van een nieuwsbrief. De vereniging is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens die we hebben verzameld zorgvuldig worden beheerd en verwerkt. In de zin van de wet is De Adelaar verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de leden. Net als alle andere organisaties die verwerkingsverantwoordelijk zijn, schrijft de wet voor dat we kunnen aantonen dat wij ons daarbij aan de nieuwe wet houden. Aan de andere kant vraagt het ook van de leden dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van andere leden. Daarbij moet je denken aan het versturen van E-mails met E-mailadressen in de verzendlijsten of het verspreiden van documenten met persoonsgegevens van leden.

Heb je vragen over de invoering van de AVG bij De Adelaar, stuur dan een E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tamara tassen en T-shirts

Tamara

 

Adelaarleden kunnen nu t-shirt of tassen met passende opdruk bestellen via facebook: illustratedbytamara

Leuk moeder- vaderdag kadoo!

 

Groet,

Tamara de Graaf

Clubkleding Webshop en levering

De webshop "Clubkleding De Adelaar" van Bioracer sluit op zondag 29 april. De levering bij Merida volgt dan 6-7 weken later. Hiervan ontvang je bericht.

Vanaf 7 mei gaat de webshop weer open.

 

Er zitten 2 leveringen in de pijplijn, een deel wordt rond 30 april bij Merida geleverd en de rest volgt rond 14 mei 2018. Alle clubleden die hebben besteld, ontvangen hiervan bericht.

Heb je nog vragen over de clubkleding, stuur dan een mailtje naar Eef Ensink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of whats-app 06 41465666, bellen mag ook.

Bedankt en met vriendelijke groet,
Eef Ensink

Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018

De presentielijs is door 34 leden getekend.
Ons overleden lid Paul Versluis wordt met een minuut stilte herdacht.

De voorzitter kijkt terug op de besluiten die op de ALV van 24 november 2017 zijn genomen en licht de ontwikkelingen toe die zich in de periode daarna hebben voorgedaan. Begin maart heeft het WK-Baanwielrennen in Omnisport plaatsgevonden dat zeer succesvol is verlopen. Onze afd. Baanwielrennen en vele vrijwilligers hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Op 10 maart heeft bij Merida het Grand Depart plaatsgevonden. Op die goed bezochte avond hebben veel sponsoren zich gepresenteerd, hebben teampresentaties plaatsgevonden en is de nieuwe clubkleding aan de leden gepresenteerd en uitgereikt.

Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2017

De penningmeester heeft verheugd een positief resultaat over 2017 kunnen presenteren en hoopt dat deze trend naar 2018 kan worden doorgetrokken. De inkomsten uit contributies en het aantal leden lopen enigszins terug, maar zorgelijk is dit nog niet. Het bestuur neemt in overweging om daar in 2018 een bestuurlijk speerpunt van te maken. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis van de bevindingen van de kascommissie stelt de ALV de jaarrekening 2017 vast en verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2017.

Henk Jonker benoemd lid van verdienste

De ALV heeft Henk Jonker benoemd als Lid van verdienste van de vereniging. Henk heeft als vrijwilligerscoördinator op de wielerbaan de afgelopen negen jaar grote aantallen vrijwilligers geworven en aangestuurd.

Bestuursverkiezing
Jan Schuitema heeft op deze ALV zijn functie van voorzitter ad-interim neergelegd. De ALV heeft Willem van Starkenburg benoemd als zijn opvolger. Reinier Treur en Barry Koks zijn door de ALV benoemd als algemeen bestuurslid en gaan het hoofdbestuur versterken. Willem van Starkenbrug is in de periode voor de bouw van de wielerbaan al een periode van zes jaar voorzitter van De Adelaar geweest. Hij heeft zich als doel gesteld om binnen een jaar een geschikte opvolger voor zichzelf te vinden, omdat het voor de vereniging goed is als er een voorzitter komt op structurele basis.

Gratis 3Action bidon

Wil jij net als het ACT en ALCT gebruik maken van de beste voedingsproducten? Ga dan naar van Bon sport en ontvang bij een bestelling van €25,- een gratis 3Action bidon en een aantal samples om te proberen op=op

Incasso contributie 2018

Aankondiging Incasso contributie 2018

 

 

De contributie voor 2018 zal conform de afgegeven machtiging in week 13 (van 26 maart t/m 1 april) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd. 

 

Het aantal niveaus in de contributie zijn:

-          Senioren

-          Jeugd (< 17 jaar)

-          Donateur

 

De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:

-          Senioren, ongeacht KNWU of NTFU lid € 90,00 per jaar

-          Jeugd (< 17 jaar), ongeacht KNWU of NTFU lid € 60,00 per jaar

-          Donateur € 30,00 per jaar

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

 

Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.

Uitnodiging voor de ALV op 23 maart 2018

Beste leden, 

 

Het bestuur van De Adelaar nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 23 maart 2018. Deze vindt plaats in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren geopend. 

Op de ALV komen enkele wijziging in de samenstelling van het hoofdbestuur aan de orde. Zoals eerder aangekondigd verlaat ik op 23 maart a.s. het bestuur. Het bestuur is verheugd om aan te kunnen kondigen dat er in de persoon van Willem van Starkenburg een opvolger voor mij is gevonden. Daarnaast hebben Reinier Treur en Barry Koks zich gemeld voor de functie van algemeen bestuurslid. Het hoofdbestuur zal deze drie kandidaten aan de ALV ter benoeming voordragen. 

Voordrachten voor tegenkandidaten kunnen overeenkomstig art. 14 van onze statuten voor aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

Een ander belangrijk onderwerp is dat het bestuur aan de ALV financiële verantwoording zal afleggen over het boekjaar 2017. De bevindingen van het boekenonderzoek van de kascommissie (Nico van Zanten en Marcel Kranenburg) maken daar onderdeel van uit. 

Op de ALV van november vorig jaar is afgesproken om onze website te gaan vernieuwen. De commissie die daarmee aan de slag is gegaan hoopt jullie op de ALV daarvan een eerste indruk te kunnen geven 

De agenda is in deze uitnodiging opgenomen. 

Ook dit keer vraagt het bestuur jullie weer met klem om op de ALV aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst. 

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van De Adelaar 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim) 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Verslag Algemene ledenvergadering 24 november 2017

6. Jaarverslag 2017

7. Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2017 incl. verslag kascommissie

8. Benoeming leden kascommissie 2018 

9. Preview nieuwe website 

10. Bestuursverkiezing 

11. Rondvraag 

12. Sluiting

 

Ad. A: De stukken behorende bij agendapunt 5 en 6 kun je opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ad. B: De stukken behorende bij agendapunt 7 kun je opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangrijke wijzigingen bij de start van het nieuwe wegseizoen

Beste leden,

 

We hadden er al een tijdje naar uitgekeken, maar met het vertrek van de Siberische koude is het nieuwe wegseizoen inmiddels echt van start gegaan. Een goed moment om bij iedereen een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen.

Zoals jullie weten bestaat bij de Adelaar al langer de behoefte om de veiligheid tijdens het fietsen in groepen op de openbare weg te verbeteren en daarmee ook het plezier van het samen fietsen te vergroten.

Daarom is van veiligheid in 2018 een speerpunt gemaakt, met als doel om daar samen meer inhoud aan te geven zodat iedereen meer oog heeft voor de persoonlijke- en de groepsveiligheid tijdens het fietsen. Met de start van het nieuwe wegseizoen worden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de veiligheid te verbeteren.

 

Wegkapiteins

We gaan zoveel als mogelijk onder begeleiding van wegkapiteins de weg op. Misschien lukt dat nog niet direct met alle groepen -gezien het aantal wegkapiteins dat nu is opgeleid- maar dat zal in de loop van de tijd verder worden uitgebouwd. De wegkapiteins zullen voor aanvang en zo nodig ook tijdens de rit een aantal zaken coördineren. Ze zullen aandacht besteden aan de veiligheid van de renners en het materiaal (helm en fiets) en onderweg aandacht geven aan de manier waarop de groep veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit om iedereen nog bewuster te maken van de toenemende drukte op de weg en de gevolgen die dat heeft voor het fietsen in groepen op de openbare weg.

 

Groepsgrootte

Ook is besloten om de maximale groepsgrootte vanaf nu vast te stellen op 14 rijders + een wegkapitein. Dit is in overeenstemming met het Wielerreglement van de Wielerbonden. Als er meer deelnemers zijn wordt de groep gesplitst. De wegkapitein geeft dan aan hoe er in gesplitste groepen toch ‘samen’ gereden kan worden. Een belangrijk voordeel van kleinere groepen is dat de impact van een fietsgroep op het overig verkeer kleiner wordt. Ook kan er binnen een kleinere groep gemakkelijker met elkaar worden gecommuniceerd zodat beter op verkeerssituaties kan worden geanticipeerd.

 

Als bestuur rekenen we erop dat iedereen gehoor gaat geven aan deze belangrijke wijzigingen. Veiligheid tijdens fietsritten is niet alleen iets van de wegkapiteins, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat vraagt van alle leden om hieraan een steentje bij te dragen en om de wegkapiteins te steunen bij hun rol.

Laten we met z’n allen van dit belangrijke speerpunt een succes maken.

 

Het bestuur wenst alle leden veel plezier onderweg in 2018!

 

 

Informatieavond sportvoeding

Beste wedstrijdrenners en toerleden, 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en wanneer de trainingsarbeid omhoog gaat, je trainingsuren langer en intensiever worden dan zal dit veel energie van het lichaam vragen. De juiste (sport)voeding op het juist moment en hydratatie tijdens het trainen, maar ook tijdens het herstel, kunnen een belangrijke rol spelen bij de prestaties en het sportplezier. 

Wanneer jij één van die sporters bent die een duidelijk beeld wil krijgen van de juiste voeding voor, tijdens en na het sporten of welke supplementen een nuttige aanvulling kunnen zijn op je dagelijkse voeding bij intensief trainen. Dan is deze informatieavond bij uitstek geschikt om bij te wonen. 

Kom langs en ontdek welk product bij jou past! 

De informatieavond sportvoeding wordt verzorgd en mede mogelijk gemaakt door 3Action. 

Deze informatieavond vindt plaats in het Expeditiehuis op donderdag 15 maart. De avond start om 19.00 uur en de toegang is gratis.

 

Passen, bestellen en afhalen van clubkleding

Clubkleding passen
Voor het passen van onze nieuwe clubkleding kun je vanaf maandag 12 maart a.s. terecht in het Merida Experience Center (Laan van Westenenk 102 in Apeldoorn). Op de kledingafdeling van Merida wordt daar een speciaal Adelaarhoekje voor ingericht. In de rekken hangt de meest courante clubkleding (korte broek, shirt korte / lange mouw etc.) Die kleding mag je zelf passen en weer terug hangen. Speciale clubkleding zoals snelpakken en speciale maten vind je niet in de rekken, maar hangt in een kast. Noteer wel even wat je wilt bestellen, zodat je dat op een later moment kunt invoeren op de webshop van Bioracer.

Bestellen via de webshop
De webshop van Bioracer staat tot 19 maart open voor de 2
e bestelronde. De 3e bestelronde loopt van 20 maart tot 28 april. Bestellingen worden steeds 6-7 weken na de sluitingsdatum bij Merida afgeleverd. Vanaf mei opent de webshop de rest van het jaar op 10e dag van de oneven maand en sluit op de 28e
dag van de daarop volgende even maand.

Afhalen clubkleding
De clubkleding die eind 2017 is besteld, kan worden afgehaald tijdens het Grand Départ op zaterdag 10 maart a.s. Zie daarvoor ook de uitnodiging die eind februari op jullie deurmat valt. Bij het afhalen van kleding moet je altijd wel de orderbevestiging kunnen overleggen die je van Bioracer hebt ontvangen. Kun je niet op het Grand Départ aanwezig zijn dan kun je voor het afhalen bij Merida terecht op maandag 12 maart (14.00-15.00 uur), op woensdag 14 maart (16.00-17.00 uur) en vanaf 19 maart tijdens de kantooruren van Merida (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00).

Teamkleding.
Onze wedstrijdteams hebben een eigen uitvoering van de clubkleding vanwege aanvullende sponsoren. Informatie over het afhalen van die teamkleding loopt via de betreffende teamleiders.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze kledingcoördinator Eef Ensink, via Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon:  (06)41465666.

Stem op De Adelaar in de RABO Clubkascampagne

RCC-logo

 

De Adelaar doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Apeldoorn en omgeving, zodat we ons doel kunnen bereiken: Voor alle Adelaarleden een Hyde My Bell en bekostigen van de opleidingen van onze Wegkapiteins.

Stem tussen 13 maart en 2 april!

• Steun onze club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Apeldoorn en omgeving en help ons met het bereiken van ons doel

• Tussen 13 maart en 2 april kunnen leden van Rabobank Apeldoorn en omgeving hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Laat je stem horen en steun onze club!

• Ben je lid van Rabobank Apeldoorn en omgeving? Het zou fantastisch zijn als jij en je familie, vrienden en kennissen jullie stem geven aan de Adelaar tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vind je op www.rabobank.nl/apeldoorn

• Rabobank Apeldoorn en omgeving organiseert de Rabobank Clubkas Campagne en wij doen mee!

Kom in actie en steun onze club 13 maart en 2 april.

 • Wil je ook stemmen op onze club? Check of je lid bent van Rabobank Apeldoorn en omgeving via Rabo Internetbankieren bij ‘Mijn gegevens’ www.rabobank.nl/apeldoorn

• Ben je nog geen lid van Rabobank Apeldoorn en omgeving? Vraag snel het lidmaatschap aan via www.rabobank.nl/apeldoorn onder het kopje ‘De voordelen van het lidmaatschap’ en stem op De Adelaar.

RABOAP005-Social-media

 

Major Taylor raast door Nederland

Op veler verzoek hierbij de informatie over "Major Taylor raast door Nederland", het boek geschreven door Jan Mulder en gespresenteerd tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Voor verdere informatie en bestellen van het boek; Zie de website via de link: Major Taylor raast door Nederland

 

vp

UITNODIGING ADELAAR CLUB-EVENT 10 MAART 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit bij dit feestelijke event, dat samen met onze sponsoren wordt georganiseerd. Deze opening van het seizoen 2018 belooft een gezellige avond te worden!

Programma:

* Team presentaties;

* Sponsor presentaties en voordelen voor alle Adelaar leden;

* Spectaculaire aanbiedingen, exclusief voor Adelaar leden die avond;

* Lezing over wielrennen van een bekende gast spreker.

De avond wordt muzikaal begeleid en natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten.

Let op: tijdens deze avond wordt ook de nieuwe clubkleding verstrekt!

Het event vindt plaats bij onze nieuwe hoofdsponsor MERIDA, aan de Laan van Westenenk 102 in Apeldoorn, vanaf 19.00 uur totdat het licht uitgaat! Graag tot ziens op 10 maart.

Sponsor aanbieding Van Bon SportVan bon sport is een nieuwe sponsor van AR&TV De Adelaar
Omdat te vieren hebben wij een drietal aanbiedingen gemaakt waar alleen Adelaar leden van kunnen profiteren!

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 15 febr 2018 en alleen bij ophalen in de winkel aan de Loudonstraat 75 te Apeldoorn.
Wil je er zeker van zijn dat er eentje voor jou klaarligt op het moment dat je bij ons langs komt, bel of mail ons even van tevoren (055-5335068 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Tacx Flux smart trainer
Van €899
Aanbieding €659

Shimano S3000X NPU overschoenen
Van €49,95
Aanbieding  €24,95

Wahoo Elemnt Bolt GPS computer
Van €329
Aanbieding €284,95

Adelaar januari

Goed nieuws over sponsoring

Op 5 januari jl. zijn sponsorovereenkomsten getekend met Merida Benelux, Autohuis Eickhof en Jongejan-Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Merida is voor minimaal vier jaar de nieuwe hoofdsponsor van De Adelaar. Eerder hebben zich al een aantal andere sponsoren voor de komende jaren aan De Adelaar verbonden.  Dat is mooi nieuws voor onze vereniging, dankzij de vele inspanningen van onze sponsorcommissie.

Merida Benelux BV is van oorsprong een Taiwanese producent van fietsen en toebehoren. Een van de groteren van de wereld. Merida was al langer bekend in de mountainbikewereld maar begeeft zich met het Bahrain-Merida team, met onder andere Vincenzo Nibali, nu ook op de weg van het wegwielrennen. Zowel voor De Adelaar als voor Merida is het hoofdsponsorschap een positieve ontwikkeling. Merida heeft de mogelijkheden om ons qua materiaal verder te helpen en beschikt over contacten en organisatorische vaardigheden waar we als club ons voordeel mee kunnen doen. Merida is verheugd dat ze één van de grootste wielerverenigingen van Nederland kunnen ondersteunen. Ze gaan onder andere ons Heren-wedstijdteam voorzien van nieuwe fietsen en toebehoren, maar alle leden van De Adelaar kunnen van hun sponsoring profiteren. Ook voor de baansport, een ander belangrijk speerpunt voor Merida, is een samenwerking in voorbereiding.

Autohuis Eickhof heeft haar sponsorovereenkomst met De Adelaar met vier jaar verlengd. Met name vanwege het toegenomen internationale programma bij de Jeugd en het Opleidingsteam hebben we een steeds grotere behoefte aan mobiliteit. De Adelaar is daarom erg gelukkig met Eickhof als partner die voortdurend meedenkt hoe we aan die mobiliteit het beste invulling kunnen geven. Eickhof waardeert de hoge mate van zichtbaarheid van hun bedrijfsnaam, o.a. op de kleding van onze ruim 500 leden en is blij dat ze als sponsor een steentje kunnen bijdragen aan de goede resultaten bij de Jeugd, het Opleidingsteam en de Dames.

Ook is een overeenkomst gesloten met Jongejan-Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Zij sponsoren al langer activiteiten en teams binnen De Adelaar, van jeugdwedstrijden tot baantoernooien. Ook voor hen is de positieve ontwikkeling die De Adelaar doormaakt samen met het team van nieuwe sponsoren die er allemaal de schouders onder willen zetten, doorslaggevend om mee te gaan doen.

In een eerder stadium werden al overeenkomsten gesloten met o.a. Futurumshop, Hollander Techniek, van Bon Sport, Rabobank, Plegt Vos, 9thWave-Cycling, de Ruggestee, Webhulp, Bewegen bij Buitenhuis, Annatommie en kledingproducent Bioracer.

Deze belangrijke ontwikkelingen op het gebied van sponsoring en onze samenwerking met Het Expeditiehuis voor exploitatie van het clubhuis vormen een prima basis om De Adelaar de komende jaren verder te ontwikkelen en van 2018 een topseizoen te maken.

IMG 2790 1

Bij de foto: van links naar rechts Hilko Oosting (Jongejan-Wisseborn) Marcel Eickhof (Autohuis Eickhof) en Peter Koperdraad (Merida Benelux)

 

 

Afscheid van hoofdsponsor Stappenbelt

In het laatste stadium van de besprekingen voor een nieuwe periode van vier jaar voor sponsoring van de Adelaar heeft hoofdsponsor Stappenbelt Specialized Concept Store helaas besloten om niet met de Adelaar verder te gaan. Als bestuur betreuren wij het besluit van Stappenbelt ten zeerste maar hopen in gesprek te kunnen blijven om het voor de toekomst geen blijvend besluit te laten worden.

 

Wij bedanken Roelien, Gert en Nadia voor de vele jaren van mooie samenwerking en voor alles wat jullie voor onze vereniging hebben betekend.

 

Concreet houdt dit in dat Stappenbelt o.a. niet als sponsor op onze clubkleding zal verschijnen. Er worden geen fietsen ter beschikking gesteld aan de Afdeling Wegwielrennen en Stappenbelt zal niet gaan fungeren als afhaalpunt en locatie van de paskleding voor onze nieuwe clubkleding. Berichten over een nieuwe locatie volgen binnenkort.

 

Stappenbelt heeft wel aangegeven om nog ondersteuning te blijven geven aan onze Jeugdafdeling en bij een aantal te organiseren evenemeneten. Uiteraard zijn wij ze hier zeer erkenteleijk voor. 

 

Voor onze wedstrijdteams zal er weinig veranderen in die zin dat het toegezegde budget vanuit de vereniging gewoon blijft gehandhaafd. Als Bestuur en Sponsorcommissie stellen we uiteraard wel alles in het werk om een vervangende optie/regeling te vinden voor de weggevallen wedstrijdfietsen.

 

Rest ons iedereen nog plezierige feestdagen en vooral een gezond en sportief 2018 te wensen.

 

Het Bestuur