Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018

De presentielijs is door 34 leden getekend.
Ons overleden lid Paul Versluis wordt met een minuut stilte herdacht.

De voorzitter kijkt terug op de besluiten die op de ALV van 24 november 2017 zijn genomen en licht de ontwikkelingen toe die zich in de periode daarna hebben voorgedaan. Begin maart heeft het WK-Baanwielrennen in Omnisport plaatsgevonden dat zeer succesvol is verlopen. Onze afd. Baanwielrennen en vele vrijwilligers hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Op 10 maart heeft bij Merida het Grand Depart plaatsgevonden. Op die goed bezochte avond hebben veel sponsoren zich gepresenteerd, hebben teampresentaties plaatsgevonden en is de nieuwe clubkleding aan de leden gepresenteerd en uitgereikt.

Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2017

De penningmeester heeft verheugd een positief resultaat over 2017 kunnen presenteren en hoopt dat deze trend naar 2018 kan worden doorgetrokken. De inkomsten uit contributies en het aantal leden lopen enigszins terug, maar zorgelijk is dit nog niet. Het bestuur neemt in overweging om daar in 2018 een bestuurlijk speerpunt van te maken. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis van de bevindingen van de kascommissie stelt de ALV de jaarrekening 2017 vast en verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2017.

Henk Jonker benoemd lid van verdienste

De ALV heeft Henk Jonker benoemd als Lid van verdienste van de vereniging. Henk heeft als vrijwilligerscoördinator op de wielerbaan de afgelopen negen jaar grote aantallen vrijwilligers geworven en aangestuurd.

Bestuursverkiezing
Jan Schuitema heeft op deze ALV zijn functie van voorzitter ad-interim neergelegd. De ALV heeft Willem van Starkenburg benoemd als zijn opvolger. Reinier Treur en Barry Koks zijn door de ALV benoemd als algemeen bestuurslid en gaan het hoofdbestuur versterken. Willem van Starkenbrug is in de periode voor de bouw van de wielerbaan al een periode van zes jaar voorzitter van De Adelaar geweest. Hij heeft zich als doel gesteld om binnen een jaar een geschikte opvolger voor zichzelf te vinden, omdat het voor de vereniging goed is als er een voorzitter komt op structurele basis.