Verslag en Besluitvorming op de ALV van 24 november 2017

De ALV kende een grote opkomst (66 leden).

Belangrijke zaken waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn:

 

Ambities, doelstellingen en organisatiestructuur

De ALV heeft ingestemd met het bestuursvoorstel om de ambities, doelstellingen en organisatiestructuur uit het Beleidsactieplan ‘Naar een sterkere wielervereniging’ van maart 2014 bij te stellen. Een overzicht daarvan:

- Komen tot een meerjarenbegroting en periodieke financiële rapportages vanuit de afdelingen.

- Een wegparcours op eigen terrein is op korte termijn niet realiseerbaar. Wel wordt onderzocht of een wegparcours op (midden)lange termijn haalbaar is.

- Een BMX-parcours op onze accommodatie zal niet worden gerealiseerd.

- Qua disciplines gaan we ons beperken tot toerfietsen, wegwielrennen en baanwielrennen op recreatief- en wedstrijdniveau. Geen specifieke aandacht voor aangepast sporten

- Opstellen van een sporttechnisch (meerjaren)beleidsplan door de afdeling Wegwielrennen is noodzakelijk.

- Vernieuwing van de website en de nieuwsbriefmodule worden in 2018 opgepakt.

- Voor wat betreft de organisatiestructuur komen de afdelingen mountainbike/cyclecross, BMX/fietscross, evenementen en beheer/onderhoud accommodaties te vervallen.

 

Begroting en contributie 2018

De ALV heeft de begroting 2018 vastgesteld. De contributie voor 2018 blijft gelijk aan die van 2017.

 

Verhuur accommodatie sportpark Orderbos

De ALV is akkoord gegaan met de verhuur van onze accommodatie aan het Expeditiehuis. Dit houdt in dat de exploitatie en het beheer van onze accommodatie per 1 januari 2018 aan het Expeditiehuis worden overgedragen. Bij het opstellen van de huurovereenkomst wordt zorgvuldig gekeken naar het waarborgen van de activiteiten van onze vereniging.

 

Bestuurswisselingen

Afgetreden bestuursleden zijn: Melanie Klement (secretaris) en Jurry Hulzebos (coördinator Evenementen). De ALV heeft ingestemd met de benoemingen in het hoofdbestuur van Ben Keizer (secretaris), Nadia Stappenbelt (Wegwielrennen) en Ad Blocks (Toerfietsen).

Voor de openstaande bestuursfuncties van voorzitter en penningmeester hebben zich helaas geen kandidaten gemeld. Het bestuur gaat zich beraden over de hierdoor ontstane situatie.

N.a.v. de ALV heeft het bestuur inmiddels in hun functie benoemd:

Bettine Potter (PR en interne communicatie)

Maarten van Everdingen (coördinator Evenementen)

 

Preview nieuwe clubkleding

De leden hebben op de ALV met instemming kennisgenomen van het voorstel om Bioracer te kiezen als onze kledingleverancier voor de komende vier jaar. Ook is aan de ALV een preview gepresenteerd van het nieuwe ontwerp.

 

Volgende ALV

De volgende ALV vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018. Dan zal onder meer de jaarrekening 2017 worden vastgesteld.